OFFICE BEARERS

President Dr.Suresh S.Rao Vice Presidents Vaman Holla P.Umesh Rao
Hon Secretary P.C.N.Rao Jt Secretary Chandrashekhar Bhat Prashant Herle
Treasurer Haridas Bhat  Jt Treasurer Avinash Shastri  Kusum Srinivas